1475 Townsend Street,
Hazyview,
1242
T: (013) 737 6762
E: jvo@thomastyres.co.za